Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và các giải thưởng từ Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2017