Lịch thi Giữa kỳ và Tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ, Lịch Báo cáo chuyên đề trình độ Tiến sĩ - tháng 11, tháng 12/2018