GV đang công tác

Dương Kim Dũng

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1961

Dương Kim Dũng

Dương Kim Dũng

 

Nguyễn Thanh Huy

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1970

Nguyễn Thanh Huy

Nguyễn Thanh Huy

 

Nguyễn thị Kim Chung

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1973

Nguyễn thị Kim Chung

Nguyễn thị Kim Chung

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1977

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo

 

Bùi Thế Dũng

Học hàm/ Học vị: 

Năm sinh: 

Bùi Thế Dũng

Bùi Thế Dũng

 

Trần phương Quang

Học hàm/ Học vị: CN

Năm sinh: 

Trần phương Quang

Trần phương Quang

 

Lại Quang Nghĩa

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 

Lại Quang Nghĩa

Lại Quang Nghĩa

 

Phạm Thành Lộc

Học hàm/ Học vị: CN

Năm sinh: 

Phạm Thành Lộc

Phạm Thành Lộc

 

Nguyễn Thị Phương Thư

Học hàm/ Học vị: CN

Năm sinh: 

Nguyễn Thị Phương Thư

Nguyễn Thị Phương Thư

 

Cao Hồng Hà

Học hàm/ Học vị: CN

Năm sinh: 

Cao Hồng Hà

Cao Hồng Hà