Giới thiệu - liên hệ


Giới thiệu:

Phòng Quản lý HSSV với nhiệm vụ phối hợp với các Phòng, Khoa, Đoàn TNCS HCM tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm, các sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền... cho HSSV ; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV, đề xuất những biện pháp để kịp thời xử lý; phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức, hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc của HSSV về quy chế đào tạo, chế độ chính sách, những quy định của Bộ GDĐT, Bộ VHTT và của Nhạc viện đối với HSSV. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa BGĐ và HSSV; kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo, nội quy Nhạc viện đối với HSSV và đề xuất biện pháp xử lý; phối hợp với Đoàn TNCS tổ chức phong trào văn - thể - mỹ, các hoạt động văn hoá xã hội, hoạt động giao lưu và các hoạt động phục vụ công tác chính trị tư tưởng của Nhạc viện; tổ chức xét các loại học bổng, trợ cấp xã hội, chính sách ưu đãi và các chương trình học bổng, trợ giúp khác...

- Trưởng phòng: ThS. Trần Minh Đặng.
- Phó Trưởng phòng: ThS. Vũ Dương Liễu.
- Chuyên viên: ThS. Hoàng Ánh Loan, Cô Nguyễn Thị Thoan, Ông Nguyễn Đức Thuận.

 

HinhDaiDien

 Hình đại điện của KhoaLiên hệ:

Văn phòng:
38 292 329
38 225 841-108