Giới thiệu - liên hệ

Giới thiệu


HinhDaiDien

 Hình đại điện của Khoa

       

           Phòng Đào tạo được thành lập với nhiệm vụ: định hướng, xác định qui mô đào tạo; phối hợp với Phòng Quản lý khoa học xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy, đề xuất mở các ngành đào tạo hoặc chuyên ngành mới; lên kế hoạch, quản lý giảng dạy và học tập, tổ chức điều hành công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp; tổng hợp kết quả học tập toàn diện của HSSV; tập hợp, thống kê, xử lý các thông tin về học vụ.

           Trên cơ sở những quy định, quy chế hiện hành và thông tin về học vụ, xem xét, đề nghị cho HSSV tạm nghỉ học, thôi học, tốt nghiệp... để trình lên Hội đồng Nhạc viện và Giám đốc ra quyết định; chuẩn bị hồ sơ và là thường trực của các hội đồng học vụ, kỷ luật, khen thưởng... cho HSSV; thực hiện và giải quyết các dạng hồ sơ, thủ tục trong công tác đào tạo như: Chứng chỉ môn học, chứng nhận điểm, bảng điểm, bằng tốt nghiệp, chuyển ngành học... Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV quản lý lưu học sinh, người nước ngoài tham gia học tập, giảng dạy tại Nhạc viện; phối hợp với Phòng Hành chính quản trị trong việc quản lý phòng học, cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập.

 

Trưởng phòng: TS. Đặng Huy Hoàng

- Phó Trưởng Phòng: ThS. Bùi Hữu Quốc Hùng

Chuyên viên: Bạc Thị Mai A.

- Tổ khảo thí và Đảm bảo chất lượng: ThS. Đinh Xuân Bảo Ngọc (Tổ trưởng), Nguyễn Thị Trúc Lam, Bùi Văn Nguyên

 

Liên hệ

Văn phòng:

38 298 646
38 225 841-107