Giới thiệu - liên hệ

Giới thiệu 

Phòng Quản lý Khoa học-Nghiên cứu và Bảo tồn Âm nhạc có nhiệm vụ xây dựng phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) cho Nhạc viện; quản lý việc thực hiện công tác NCKH; tổ chức biên soạn kế hoạch, chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy, tài liệu tham khảo...; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, phục vụ nhiệm vụ chính trị và mục tiêu của Nhạc viện; đề xuất các biện pháp cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, phương pháp đào tạo; tổ chức các hội nghị khoa học tại Nhạc viện; quản lý, nghiên cứu đề xuất việc xây dựng, phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho chuyên môn, khoa học; phối hợp với Hội đồng khoa học và đào tạo xét duyệt, nghiệm thu các đề tài KH, các chương trình, giáo trình, các tác phẩm âm nhạc,... phục vụ cho giảng dạy và học tập; thực hiện, in ấn tài liệu học tập, tài liệu nghiên cứu khoa học, tạp chí khoa học... theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu và bảo tồn âm nhạc là ưu tiên hàng đầu của Phòng cho định hướng phát triển của Nhạc viện trong tương lai.

HinhDaiDien

 Hình đại điện của Khoa


Liên hệ

- Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

Chuyên viên: Nguyễn An Hương.

      
Điện thoại:
38 242589