Giới thiệu - liên hệ


Giới thiệu

Phòng Quản lý Sau Đại học có nhiệm vụ soạn phương hướng, kế hoạch, quy mô, biện pháp quản lý và triển khai công tác đào tạo SĐH thuộc các chuyên ngành để trình GĐ xem xét, quyết định; Xây dựng chương trình đào tạo SĐH trình Hội đồng khoa học và BGĐ xét duyệt; triển khai tổ chức thi tuyển sinh Cao học; Xem xét, lập danh sách đề nghị thành lập các hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cao học, Tiến sĩ; Tổ chức quản lý, kiểm tra công tác bồi dưỡng SĐH và liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước về công tác đào tạo SĐH; Thực hiện mọi công việc học vụ: quản lý, lập kế hoạch học tập,... kiểm tra theo dõi tiến độ, chất lượng đào tạo và học tập của học viên, có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ việc học tập của học viên, tổ chức và quản lý các loại văn bằng và chứng chỉ SĐH.

Đồng thời, Phòng phối hợp với Phòng Tài vụ, lập kế hoạch kinh phí đào tạo SĐH để tham mưu, đề xuất với GĐ; Phối hợp với HCQT đề xuất các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho đào tạo SĐH; Phối hợp với phòng Đào tạo lưu trữ số liệu về đào tạo Sau Đại học...

 

HinhDaiDien

 Hình đại điện của Khoa

 

 

- Phó Trưởng Phòng Quản lý Sau Đại học: ThS. Đào Thị Nhu Mì

- Chuyên viên: ThS. Nguyễn Như Kim

Liên hệ

Văn phòng: 
Số điện thoại: 38 297295. Địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.