Giới thiệu - liên hệ

 Giới thiệu

Phòng Tài vụ có nhiệm vụ lên kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí, lập kế hoạch chi phí đảm bảo cho công tác đào tạo của Nhạc viện; tổ chức hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, ghi nhận theo yêu cầu nghiệp vụ tài chính; lập các loại bảng biểu báo cáo định kỳ và bất thường theo yêu cầu cơ quan nhành dọc cấp trên; giám sát tình hình thực hiện dự toán, các định mức chi tiêu đã được duyệt về đào tạo, NCKH, công vụ... và việc sử dụng các quỹ của Nhạc viện; chịu trách nhiệm quyết toán tài chính theo qui định của Nhà nước; phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý HSSV, các Khoa, tổ chức thu học phí của HSSV và HV, nghiên cứu sinh theo đúng quy định.

HinhDaiDien

 Hình đại điện của Khoa

 


- Trưởng phòng: Bà Vũ Thu Hằng

- Phó Trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Thủy

- Thủ quỹ: Cô Trần Ngọc Lan

- Kế toán viên: Bà Trần Thị Ngọc Hồng, Cô Phạm Lê Ngọc Uyên

Liên hệ

Văn Phòng:
38 220 956
38 225 841-105
38 225 841-138