Giới thiệu - liên hệ

Giới thiệu

Phòng Tổ chức Cán bộ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng quy chế hoạt động cơ quan, quy chế hoạt động của các bộ phận trong Nhạc viện (NV); phối hợp với các trưởng Phòng, Khoa, Phân hiệu, Trung tâm về việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ trong các bộ phận của Nhạc viện; xây dựng, đề xuất và tham mưu cho Giám đốc (GĐ), Đảng uỷ về quy hoạch lâu dài đội ngũ cán bộ; xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế của Nhà nước về định biên và quản lý biên chế, về tổ chức tuyển dụng, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, đề bạt và bồi dưỡng cán bộ; lập và quản lý hồ sơ về lương, thủ tục đề nghị nâng bậc, ngạch... theo quy định của Nhà nước; tổ chức và thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ - giảng viên - viên chức (CB - GV - VC) trong Nhạc viện; tổ chức, thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thoả ước lao động, hợp đồng lao động ...; lập và quản lý, lưu trữ hồ sơ, lý lịch của CB - GV - VC; xét và cấp giấy chứng nhận, giấy phép cùng các loại giấy tờ khác thuộc phạm vi tổ chức CB trong Nhạc viện; thực hiện các dạng hồ sơ, thủ tục trong công tác tổ chức; phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB -GV -VC. Quản lý hồ sơ và là thường trực Hội đồng khen thưởng và kỷ luật của CB- GV -VC; phối hợp với các bộ phận có liên quan làm thủ tục cử CB, VC đi công tác và học tập ở nước ngoài; theo dõi công tác pháp chế và thanh tra, theo dõi và thông tin kịp thời đến Ban Giám đốc, Đảng uỷ những thông tin bên trong và bên ngoài có liên quan đến Nhạc viện.

 

Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Thị Thu Hiền

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Phước Hải

Chuyên viên: ThS. Trần Phương Duy

Liên hệ

Văn phòng:
38 297 290
38 225 841-106